หน้าแรก เอกสารดำเนินงาน ก และ ข
เอกสารดำเนินงาน ก และ ข
 
การเสนอแผนงาน
          แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่
เอกสาร ดาวน์โหลด
คู่มือ
1 คู่มือการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมแบบรวดเร็ว

2 คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 
 part 1
 part 2
 part 3
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
3 แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม [ กฟ. 97(3)-ย.1 ]

4 แบบสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม [ กฟ. 97(3)-ย.1(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)   
5 แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-ย.2 ]

6 แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-ย.2 ]
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
7 แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-ย.3 ]

 8 แบบสรุปแผนยุทธศาสตร์และกรอบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-ย.3 ]
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
 ขั้นที่ 1 การสำรวจความต้องการของประชาชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
9 แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม [ กฟ. 97(3)-01 ] (หรือแบบ สกพ.-ผ1 เดิม) 

10 แบบแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม [ กฟ. 97(3)-01 ] (หรือแบบ สกพ.-ผ1 เดิม) 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
11 แบบบันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ [ กฟ. 97(3)-02 ] หรือแบบ สกพ.-ผ2 เดิม

 ขั้นที่ 2 การจัดทำข้อเสนอโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
12 แบบเสนอโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-03 ] หรือแบบ สกพ.-ผ3 เดิม
13 แบบเสนอโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-03 ] หรือแบบ สกพ.-ผ3 เดิม
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
14 แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการเสนอโครงการชุมชน สำหรับโครงการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกว่า 300,000 บาทต่อโครงการ [ กฟ. 97(3)-22 ] 
 ขั้นที่ 3 การพิจารณาโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
15 ตัวอย่างสรุปผลการกลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรต./คพรฟ. [ กฟ. 97(3)-04 ]  

16 ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนของ คพรฟ. [ กฟ. 97(3)-05 ]
17 สรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
[ กฟ. 97(3)-06 ]
18 สรุปรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
[ กฟ. 97(3)-06 ] (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 
 ขั้นที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ คพรฟ. ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
19 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
[ กฟ. 97(3)-07/1 ]

20 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....
[ กฟ. 97(3)-07/1 ] (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
 
21 ประมาณในการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายไตรมาส
[ กฟ. 97(3)-07/2 ]

22 ประมาณในการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... รายไตรมาส
[ กฟ. 97(3)-07/2(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
23 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ รายละเอียดคำของบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... หมวดรายจ่ายอื่น [ กฟ. 97(3)-07/3 ]

24 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ รายละเอียดคำของบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... หมวดรายจ่ายอื่น [ กฟ. 97(3)-07/3(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
 
 ขั้นที่ 5 การจัดทำแผนประจำปี ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
25 สรุปเอกสารที่ใช้ในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....  [ กฟ. 97(3)-08

26 สรุปเอกสารที่ใช้ในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....  [ กฟ. 97(3)-08
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
27 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... [ กฟ. 97(3)-10
28 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... [ กฟ. 97(3)-10 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
 ขั้นที่ 6 การดำเนินโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้ 
29 ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน. [ กฟ. 97(3)-11 ]
30 ตัวอย่างสัญญาการสนับสนุนโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า [ กฟ. 97(3)-12 ]
31 ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ตามโครงการ ....ของ หน่วยราชการ [ กฟ. 97(3)-13 ]
32 ตัวอย่างแบบขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการชุมชนา [ กฟ. 97(3)-14 ]
33 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ [ กฟ. 97(3)-15 ]
34 ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงิน [ กฟ. 97(3)-16 ]
35 ตัวอย่างหนังสือแจ้งการโอนเงินโครงการชุมชน [ กฟ. 97(3)-17 ]
36 ตัวอย่างใบเสนอ สืบราคา [ กฟ. 97(3)-18 ]
37 ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินโครงการชุมชน [ กฟ. 97(3)-19 ]
 ขั้นที่ 7 การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการชุมชน ประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม ดังนี้
38 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ...  [ กฟ. 97(3)-20 ] 
39 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน จำแนกตามแผนงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
[ กฟ. 97(3)-21 ]

40 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน (ภาพรวม) กฟ. 97(3)-23 ]

41 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการประเภทฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .........  
 
42  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2560   
43  แบบฟอร์มการตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานผลการดำเนินโครงการชุมชน ประเภทการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มอบทุนการศึกษา และการบรรเทาทุกข์   กระบวนการสรรหา
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหาไว้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบการดำเนินการสรรหา รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ สรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยแบ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
เอกสารคู่มือการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ
1 คู่มือสรุปกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกองทุนประเภท ก
2 คู่มือสรุปกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกองทุนประเภท ข
เอกสารประกอบการสมัคร คพรฟ. ภาคประชาชน
1 ใบรับรองคุณสมบัติ คพรฟ. ภาคประชาชน
2 ใบสมัคร คพรต. อื่น ๆ
3 แบบแสดงประวัติโดยย่อ และประสบการณ์การทำงาน คพรฟ.คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
 
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2

3 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3

4 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4

5 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 4

6 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 215 (3)

7 ข้อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

8 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 

9 ข้อหารือการดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

10 ข้อหารือการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

11 ข้อหารือกิจการร่วมค้า

12 ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานก่อสร้าง
13 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
14 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
15 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีการจ่ายเงินล่วงหน้า
16 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
17 การขออนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ฯ
แบบสรุปผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า กฟ. 97(3)-ย.2 ]
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี