หน้าแรก คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
 
ที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การยกเว้นการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย ค่าบริหารจัดการ ในหมวดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การยกเว้นการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย ค่าบริหารจัดการ ในหมวดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่น 4
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2560 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายค่าบริหารจัดการในหมวดค่าเบี้่ยประชุมและค่าตอบแทน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2559 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553

  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2559 เรื่อง การมอบอำนาจของรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553

  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2558 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553

คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2558 เรื่อง การเบิกค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม ตามประกาศคณะกรรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555

คำวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2557 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ในแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 

คำวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 4/2555 เรื่อง การยกเว้นการศึกษา ประเมิน หรือวิจัย ผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตามข้อ 35 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 สำหรับการเสนอแผนงานและการดำเนินโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คำวินิจฉัยประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 3/2555 เรื่อง การเพิ่มเติมรายละเอียดของผู้แทนจากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ตามข้อ 7 วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ให้ครอบคลุมถึงผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา


คำวินิจฉัยประธานกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2555 เรื่อง การมอบอำนาจของประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตามระเบียบ คณะกรรมการกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553


คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่1/2555 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 35 ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553 สำหรับการเสนอแผนงานและการดำเนินโครงการชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี