หน้าแรก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 
สำหรับผู้รับใบอนุญาต ผลิตไฟฟ้า
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
  ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553

แบบฟอร์มประมาณการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (5 ปี)

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงก่อสร้าง


กำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงิน

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้า

แบบฟอร์มการปรับปรุงข้อมูลการรายงานการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (ไฟฟรี 50 หน่วย)
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) 
2
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส พ.ศ.2559

3
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 177/2555 เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
4 คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 102/2555 เรื่อง การนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
5
วิธีการรายงานข้อมูล การนำส่งเงิน และขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
6
วิธีการรายงานข้อมูล การนำส่งเงิน และขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
7
แบบฟอร์มตารางการนำส่งเงิน
     7.1 สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
     7.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนสำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557
2
วิธีการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
พ.ศ. 2557

3
แบบการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
     3.1 สำหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
     3.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป
4
การรายงานและนำส่งเงินเข้ากองทุน 97(4),97(5)
5
แนวทางการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) และ 97(5)สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557
2
วิธีการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557
3
แบบการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
     3.1 สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     3.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป
4
การรายงานและนำส่งเงินเข้ากองทุน 97(4),97(5)
5
แนวทางการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) และ 97(5)


* รายละเอียดของการเปลี่ยน Barcode การชำระเงิน


คู่มือการใช้งาน ระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการ สำหรับการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
2 วีดีโอการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

3 วีดีโอการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี