หน้าแรก เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
 
การอบรมสัมมนา การใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
โดย คุณปิยวรรณ สุขใส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.
2
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า

3 คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบเว็บท่าผู้ประกอบกิจการ (ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)


วันศูกร์ที่ 4 มีนาาคม พ.ศ. 2559 
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย กรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณปัจฉิมา ธนสันติ


วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ คพรฟ."
โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.


การสัมมนา เรื่อง "แนวทางการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์"
วันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลลูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "การกำกับดูแลภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า"
โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.


การอบรมสัมมนา การใช้ระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า วันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
เอกสารประกอบการบรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.
2
เอกสารประกอบการบรรยาย การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
โดย คุณฤดี ภริงคาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ.

3
คู่มือการใช้งานระบบเว็บท่า สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า

การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 จ. นครราชสีมา
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
ประเด็นหารือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การอบรมสัมมนาหลักสูตร การเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ (รุ่นที่ 1) วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2557  
ณ บ้านระเบียงดาว การ์เด้น & รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
2
การจัดหาพัสดุ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555
3
การเตรียมความพร้อมขึ้นระบบ ERP
4
แผนการจัดทำงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5
สรุปผลการจัดทำบัญชีปี 2557 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีปี 2558 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
6
ข้อสังเกตณ์การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และแผนการปิดงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี