หน้าแรก ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาตรา 97(5)
ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาตรา 97(5)
 

การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ตามมาตรา 97(5))

ท่านสามารถรับชมการชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ย้อนหลัง ได้ที่
เพจกองทุนพัฒนาไฟฟ้า


+++ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอแนวคิด(Idea)โครงการ ที่นี่ --->  /  +++


และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยต้องยื่นพร้อมข้อเสนอแนวคิดฯ มาที่ enroll_pdfund975@erc.or.th
ภายในวันที่ 15-31 มกราคม 2563

การยื่นข้อเสนอแนวคิด(Idea)โครงการ สามารถยื่นได้ทั้งรูปแบบเอกสาร (ความยาวไม่เกิน 2-3 หน้า A4)
หรือรูปแบบการนำเสนออื่นๆ ที่ถนัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของโครงการ หากยื่นเป็นเอกสารสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ ที่นี่


ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ข้อเสนอแบบทั่วไป (Open Grant)  


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  


ระเบียบ / คู่มือ ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
คู่มือการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)


ข้อเสนอโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ดาวน์โหลด
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Strategic Grant)
ข้อเสนอโครงการแบบทั่วไปที่ได้รับเงินสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Open Grant)
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี