หน้าแรก หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานประจำปี ประมาณการรายได้ และประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำความเห็นเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ประกาศ สรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
 7. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานประจำปี ประมาณการรายได้ และประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
 3. วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนงานโครงการ และจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเสนอคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแล กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินและการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด
 6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 2. จัดทำระบบติดตามประเมินผลกองทุน ในฐานะทุนหมุนเวียน
 3. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานความก้าวหน้า และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 4. สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจ
 5. เร่งติดตามผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าในการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 6. ดำเนินการ และจัดทำความเห็นประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและข้อหารือ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณและพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 2. บริหารทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริหารงบประมาณ และการโอนเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 3. ดำเนินการรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 4. วิเคราะห์ ควบคุมสภาพคล่องทางการเงิน และการบริหารหารายได้ของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนอื่น ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี