หน้าแรก ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาตรา 97(4)
ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนมาตรา 97(4)
 


การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย (ตามมาตรา 97(4))
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559  
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 การเปิดรับโครงการทั่วไป
 - เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 
 


 
ประกาศสำนักงาน กกพ. (ข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า)
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 รายละเอียดกรอบข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
- เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 แบบฟอร์มแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้า (Concept Paper) 
แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน
1. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง
2. แบบ กฟ 97(4)-01 Checklist เอกสารนำส่ง
3. แบบฟอร์มบทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร (แบบ กฟ 97(4) -02)
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบ กฟ. 97(4)-03)
5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
6. แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการ (ดำเนินการเมื่อได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติจัดสรรเงิน)
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินกองทุน 
1. แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง รายงานความก้าวหน้าและการขอเบิกเงิน 
2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (แบบ กฟ. 97(4) – 05) 
3. แบบฟอร์มรายงานการเงิน 
4 แบบฟอร์มหนังสือตอบรับการรับเงิน 
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี