หน้าแรก คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 
1
กองทุนอยู่ระหว่างการสรุปตัวเลขงบประมาณเพื่อขออนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2557 อยากทราบว่า กองทุนสามารถนำเงินงบประมาณคงเหลือของโครงการชุมชนประจำปี 2555 ที่ปิดโครงการแล้ว มาสมทบเป็นงบประมาณประจำปี 2557 ได้หรือไม่
การจ้างผู้ตรวจสอบภายในกองทุนนั้นสามารถใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) และ/หรือมาตรา 97(6) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ก็ได้ ทั้งนี้ การใช้งบประมาณจากเงินกองทุนตามมาตรา 97(3) ให้ คพรฟ. จัดทำค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน ไว้ในประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของแผนงานประจำปี ตามข้อ 35 ของระเบียบกองทุน ม.97(3) ส่วนการใช้งบประมาณจากเงินกองทุนตามมาตรา 97(6) เป็นไปตามข้อ 34(3) ของระเบียบกองทุน ม.97(3) อย่างไรก็ตาม ควรใช้งบประมาณจากเงินกองทุนตามมาตรา 97(3) เป็นหลัก
2
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นบุคคลากรประจำอยู่ในองค์กรนั้นหรือไม่
ตามข้อ 3 ของประกาศ ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ก็ได้ ซึ่ง คพรฟ. จัดให้มีขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรประจำอยู่ในกองทุน เพียงแต่ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อ 5 ของประกาศฯ
3
กองทุนประเภท ข ซึ่งมีงบประมาณน้อยไม่สามารถจ้างผู้ตรวจสอบเป็นบุคลากรประจำได้ จะดำเนินการอย่างไร
เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรประจำอยู่ในกองทุน ดังนั้น คพรฟ. อาจว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละกองทุน ในกรณีมีงบประมาณไม่เพียงพอ อาจทำการว่าจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหนึ่งรายต่อการตรวจสอบภายในมากกว่า 1 กองทุนขึ้นไป และใช้วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ตรวจสอบภายในตามปริมาณงานของแต่ละกองทุนนั้น ๆ หรือในกรณีมีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจขอให้สำนกงาน กกพ. สนับสนุนด้านบุคลากรหรืองบประมาณ จากเงินกองทุนตามมาตรา 97(6) ก็ได้
4
การจ้างผู้ตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดงานได้หรือไม่
คพรฟ. สามารถจ้างผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ตามข้อ 11(11) ของระเบียบกองทุน ม.97(3) ประกอบกับระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการพัสดุของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2555 ทั้งนี้หากประสงค์จะกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นงวดงานตามผลงานที่ส่งมอบ ก็สามารถทำได้ โดยทำเป็นข้อตกลงไว้ในสัญญา
5
กรณีมีกองทุนประเภท ก ที่ได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรประจำและอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันจะสามารถให้ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนประเภท ก นั้น เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ประเภท ข ที่มีงบประมาณน้อยโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน จะกระทำได้หรือไม่
เนื่องจากกฎหมายมิได้ห้ามผู้ตรวจสอบภายในหนึ่งรายสามารถตรวจสอบกองทุนได้เพียงหนึ่งกองทุน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ประเภท ก จึงสามารถเป็นผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน ประเภท ข ได้ หากผู้ตรวจสอบภายในรายนั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้กับทุกกองทุนตามที่ได้รับมอบหมายงานได้ ทั้งนี้ ต้องระมัดระวังในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและการจ่ายค่าจ้างไว้ในสัญญาให้ชัดเจน รวมถึงหากบุคคลใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนใดแล้ว จะรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนนั้นอีกไม่ได้
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี