หน้าแรก คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับพัสดุ
คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับพัสดุ
 
1
กองทุนได้จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุท้องถิ่น วงเงิน 107,000.- บาท ซึ่งจะต้องมีเงินประกันสัญญาหรือไม่
เนื่องจากเป็นการจัดจ้างให้ทำการประชาสัมพันธ์ วงเงินเกินกว่า 1 แสนบาท และมีระยะเวลาประชาสัมพันธ์เกินกว่า 5 วันทำการ ซึ่งต้องทำเป็นสัญญาจ้าง โดยต้องมีการวางหลักประกันสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา (ระเบียบพัสดุ ข้อ 44)
2
กองทุนเขื่อนภูมิพลได้จัดทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับ คพรฟ. รวม 27 คน เป็นเงินประมาณ 70,000.- บาท และได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพให้กับพนักงานของกองทุนเป็นเงินประมาณ 60,000.- บาท โดยได้แยกทำเรื่องขออนุมัติดำเนินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับอนุมัติและดำเนินการจัดหาและออกใบสั่งซื้อไปแล้ว แต่มีข้อกังวลว่าการที่แยกการซื้อกรมธรรม์ของ คพรฟ. ออกจากของพนักงานจะเป็นการแบ่งจ้างหรือไม่
การทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุของ คพรฟ. วงเงิน 70,000.- บาท และการทำประกันชีวิตและสุขภาพของพนักงาน วงเงิน 60,000.- บาท โดยแยกเรื่องการดำเนินการจัดหาเพื่อใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง จึงขอให้กองทุนพิจารณาแก้ไข อย่างรก็ตาม กองทุนควรพิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รวมประกันสุขภาพ
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี