หน้าแรก คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับการเงิน
คำถามที่ถามบ่อย เกี่ยวกับการเงิน
 
1
ค่าที่พักในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ที่กำหนดให้เบิกจ่ายค่าที่พักจ่ายจริงไม่เกิน 2,000.- บาทนั้น เป็นอัตราต่อคนหรือต่อคืน
อัตราค่าที่พักในการเดินทางของเจ้าหน้าที่กองทุนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคืนละ 2,000.- บาท (มีใบเสร็จรับเงิน) ที่กำหนดไว้ในประกาศ กกพ. เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำหรับการดำเนินงานกองทุนฯ และในคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เป็นอัตราต่อคนต่อคืน
2
เอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินของโครงการชุมชนต้องนำจัดเก็บไว้ที่กองทุนหรือไม่
โครงการชุมชนที่ผู้รับทุนไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เมื่อปิดโครงการชุมชน ต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดมาให้กองทุนเก็บรักษา
3
ทุกครั้งที่จ่ายเงินและมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจำเป็นต้องเขียนเช็คสั่งจ่ายให้สรรพากรทันทีเพื่อรวบรวมส่งในสิ้นเดือนหรือไม่
กรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเขียนเช็คทันที ให้เขียนเช็คครั้งเดียวเมื่อจะนำเงินภาษีตามจำนวนที่หักไว้ทั้งเดือนส่งกรมสรรพากร ทั้งนี้ ต้องเร่งนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
4
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน running ตามปีปฏิทิน หรือว่าตามปีงบประมาณ
ใบเสร็จรับเงินให้เรียงเลขที่ตามปีงบประมาณหรือปีบัญชี
5
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารสามารถนำไปรวมทำแผนงบประมาณปี 2557 ได้หรือไม่
ถือเป็นรายได้ภายในปีงบประมาณต้องนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับรายได้อื่นๆ เพื่อส่วนกลางจะนำไปสมทบเป็นกรอบงบประมาณปีถัดไป
6
ถ้าร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ให้โครงการชุมชน โดยออกเป็นชื่อบุคคลไม่ใช่ชื่อโครงการชุมชนสามารถใช้ได้หรือไม่
การแก้ไขอาจกระทำได้ ดังนี้
(1) หากเป็นใบเสร็จรับเงินที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม โครงการสามารถนำใบเสร็จรับเงินนั้นไปให้ร้านค้าแก้ไขชื่อบุคคลเป็นชื่อโครงการชุมชน โดยให้ผู้รับเงินลงชื่อกำกับไว้
(2) หากเป็นใบเสร็จรับเงินที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังไม่ข้ามเดือน โครงการสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปให้ร้านค้าเปลี่ยนใบเสร็จรับเงิน โดยยกเลิกใบเสร็จเก่าและออกใบเสร็จใหม่
(3) หากไม่สามารถกระทำตามวิธี (1) และ (2) ได้ อาจใช้วิธีให้ผู้รับผิดชอบโครงการเขียนชื่อโครงการชุมชนต่อท้ายชื่อบุคคล และลงชื่อกำกับไว้ ทั้งนี้ ถ้ามีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบประกอบจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7
คำย่อ IIPS ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หมายถึง รายการอะไร เนื่องจากมียอดเงินฝากเข้ามาในเดือน ก.ย. 2556
คำย่อ IIPS เป็นรายการดอกเบี้ยรับจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งปกติจะจ่ายดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และบันทึกบัญชีโดย เดบิต บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เครดิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
8
กรณีการคืนเงินทดรองจ่าย และมีเงินเหลือคืน กองทุนต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมหรือไม่
กองทุนต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ได้รับเงิน
9
กรณีผู้ยืม คืนเงินยืมทดรองจ่ายคงเหลือก่อน โดยยังไม่เคลียร์เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานต่อในพื้นที่โรงไฟฟ้า สามารถนำเงินคงเหลือคืนเข้าบัญชีกองทุนได้ก่อนหรือไม่ หรือต้องรอเคลียร์เอกสารหลักฐานการเงินพร้อมส่งคืนเงิน
ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายสามารถส่งคืนเงินยืมโดยนำเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนได้ทันทีหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จ แล้วจึงนำเอกสารฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายในภายหลัง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 30 วันหลังจากที่ดำเนินกิจกรรมเสร็จ (ระเบียบกองทุน ข้อ 61)
10
การสั่งจ่ายเช็ค กองทุนสามารถแยกเล่มเช็คเป็นส่วนของค่าบริหารจัดการ และโครงการชุมชนได้หรือไม่ เนื่องจากการจ่ายเช็คให้แก่โครงการชุมชนต้องไปจ่ายเช็คให้ในพื้นที่ตั้งของโครงการ และต้องถือเล่มเช็คไปด้วย
กองทุนสามารถแยกเล่มเช็คได้แต่ควรทำทะเบียนคุมเช็คให้ชัดเจนว่าเป็นส่วนของเช็คค่าบริหารจัดการ หรือเช็คค่าโครงการชุมชน
11
กองทุนสามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเองได้หรือไม่ และจะใช้ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินเป็นที่อยู่กองทุนหรือที่อยู่ กกพ.
กองทุนสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากโรงพิมพ์ โดยมีเลขที่ เล่มที่กำกับ และสามารถนำใช้ได้เลย ส่วนที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินให้ใช้ที่อยู่ของกองทุนในพื้นที่ประกาศ
12
กรณีมีเงินเหลือจ่ายหรือดอกเบี้ยรับจากโครงการชุมชนโอนคืนเข้าบัญชีของกองทุนฯ แต่ทางโครงการไม่ได้แจ้งการโอน จึงทำให้กองทุนไม่ทราบว่าเงินที่ฝากเข้ามาเป็นของโครงการอะไร และเป็นเงินเหลือคืนหรือดอกเบี้ยรับ ดังนั้นกองทุนฯ จึงไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ กองทุนควรบันทึกบัญชี ณ วันที่มีเงินโอนเข้ามา และวันที่ออกใบเสร็จรับเงินอย่างไร
ณ วันที่มีเงินเหลือจ่ายหรือดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีกองทุน ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นเงินของโครงการชุมชนใด ให้บันทึกเป็นเงินรับฝากอื่นไว้ก่อน ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินสด              
        เครดิต บัญชีเงินรับฝากอื่น                              
(เนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะต้องออกใบเสร็จให้แก่โครงการชุมชนใด จึงยังไม่เขียนใบเสร็จ)
กรณี ณ วันที่ทราบชื่อโครงการชุมชน (วันที่ออกใบเสร็จ) อยู่ภายในปีงบประมาณที่ได้สนับสนุนเงินจัดสรรให้โครงการชุมชน ให้บันทึกลดค่าใช้จ่ายโครงการชุมชน และหรือดอกเบี้ยรับ ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินรับฝากอื่น
        เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายโครงการ....................
                  บัญชีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
กรณี ณ วันที่ทราบชื่อโครงการชุมชน (วันที่ออกใบเสร็จ) เป็นวันที่หลังปีงบประมาณที่ให้เงินสนับสนุน ให้บันทึกเป็นรายได้เงินสนับสนุนโครงการเหลือจ่ายรับคืน และหรือดอกเบี้ยรับ ดังนี้
เดบิต บัญชีเงินรับฝากอื่น                       
        เครดิต บัญชีรายได้เงินสนับสนุนโครงการเหลือจ่ายรับคืน
                  บัญชีรายได้ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
13
การออกใบเสร็จรับเงินกรณีรับเงินเหลือจ่ายหรือดอกเบี้ยรับจากโครงการชุมชนที่ทราบภายหลังว่าเป็นโครงการใด กองทุนจะลงวันที่ในใบเสร็จเป็นวันที่รับเงิน หรือวันที่ที่ออกใบเสร็จ
ควรลงวันที่ ณ วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นวันที่ทราบชื่อโครงการชุมชน
14
กองทุนสามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ค่าบริหารจัดการ และค่าดำเนินงานโครงการชุมชน เป็น 2 บัญชีแยกจากกัน ได้หรือไม่
ตามระเบียบกองทุนฯ ข้อ 58 กำหนดให้ คพรฟ. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารหรือสถาบันการเงินใช้ชื่อว่า เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศโดยระบุชื่อโรงไฟฟ้าหรือชื่อตำบล หรือชื่ออำเภอ หรือชื่อจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ต่อท้าย โดยไม่ได้ระบุถึงการแยกบัญชีเงินฝากเป็นส่วนของค่าบริหารจัดการและค่าดำเนินโครงการชุมชน จึงเห็นว่าไม่ควรแยกบัญชี อย่างไรก็ตาม หากกองทุนเห็นว่าการแยกบัญชีจะช่วยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินคงเหลือแต่ละส่วนได้ชัดเจน ก็อาจจะนำเสนอ กกพ. พิจารณาก่อนดำเนินการ
15
กองทุนมีความประสงค์จะช่วยเหลือชุมชนที่ถูกไฟไหม้ โดยกองทุนจะขอเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน กิจกรรมการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้หรือไม่
กรณีดังกล่าวสามารถทำได้ และกรณีที่จ่ายจากงบประมาณค่าบริหารจัดการ จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กกพ. เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฯ หน้า 5 ข้อ 4 เงินอุดหนุน
16
การ running เลขที่เอกสารใบเสร็จรับเงิน และสัญญายืมเงินทดรองจ่าย สำหรับวันที่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นมาจะต้องขึ้นต้นตั้งแต่เลข 001 ใหม่ หรือ running ต่อเนื่องจากวันที่ 30 ก.ย. 56
เริ่มต้นเลขที่ 001 ใหม่ ตามปีงบประมาณหรือปีบัญชี เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและการจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากกองทุนปิดบัญชีตามปีงบประมาณ ซึ่งเอกสารก็ควรจะแยกเก็บเป็นไปตามปีงบประมาณและปีบัญชีเช่นเดียวกัน เพื่อรวบรวมไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
17
กองทุนต้องจัดทำ ภงด. 1ก และ ภงด. 3ก ส่งกรมสรรพากรด้วยหรือไม่ และหากต้องทำ จะส่งได้ถึงเมื่อไหร่
กองทุนต้องจัดทำ ภงด.1ก ยื่นกรมสรรพากร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป และ ภงด.3ก ยื่นกรมสรรพากร ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
18
การจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนได้จ้างในลักษณะลูกจ้างประจำ ซึ่งต่างจากปีงบประมาณ 2556 ที่จ้างในลักษณะจ้างเหมาบริการ โครงการต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร
กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างประจำดังกล่าว จะต้องหักภาษีเงินได้ตามมาตรา 40(1) ซึ่งหากการคำนวณภาษีเงินได้ทั้งปีมีเงินได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนด หากคำนวณภาษีเงินได้ทั้งปีแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี ก็ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี