หน้าแรก ซักซ้อมความเข้าใจ
ซักซ้อมความเข้าใจ
 

ที่ เรื่อง ที่/วันที่ ดาวน์โหลด
  เรื่อง การกำหนดให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด 19 เป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามนัยของประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2560   สกพ 5502/ว4818
23 เมษายน 2563
  เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) 
• หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
• คู่มือการใช้ระบบงาน Microsoft Dynamics AX (กระบวนการจองงบประมาณ)
สกพ 5502/ว4715
20 เมษายน 2563
    
   เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาทบทวนโครงการชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของภาครัฐ  สกพ 5502/ว4621
16 เมษายน 2563 
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ในการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   สกพ 5502/ว4620
16 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ  สกพ 5502/ว2923
9 มีนาคม 2563 
  เรื่อง หลักเกณฑ์การศึกษาดูงานต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ   สกพ 5502/ว 0601
16 มกราคม 2563 

  เรื่อง แผนบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2563-2565  สกพ 5502/ว5115
19 เมษายน 2562  เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   สกพ 5502/ว3677,
ว3676
13 มีนาคม 2562
  ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข   
  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข   
  แนวทางการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข   
  การขอความร่วมมือในการติดตราสัญลักษณ์สำนักงาน กกพ. และตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการชุมชน  สกพ 5502/ว15274
7 ธันวาคม 2561 

  แนวทางการดำเนินงานจัดจ้างเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศในระหว่างเตรียมการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว10710
22 สิงหาคม 2561
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงาน  สกพ 5502/ว6797
23 พฤษภาคม 2561

  ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข  
  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข  
  แนวทางการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และ ข  
  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแนวปฏิบัติในการนำเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภท ก และ ข สกพ 5502/ว2941
28 กุมภาพันธ์ 2561

  ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2560 สกพ 5502/ว15326
28 ธันวาคม 2560
  แนวทางการจัดทำของที่ระลึก ในโครงการประเภทอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข สกพ 5502/ว11323
2 ตุลาคม 2560 

  เรื่อง แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)  สกพ 5502/ว5913
29 พฤษภาคม 256
  เรื่อง การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข สำหรับโครงการประเภทการศึกษาดูงาน หรือการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง  สกพ 5502/ว5825
26 พฤษภาคม 2560


  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข
สกพ 5502/ว2042
23 กุมภาพันธ์ 2560

  การรายงานงบประมาณเหลือจ่ายและส่งคืนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สกพ. 5502/ว 1577
16 กุมภาพันธ์ 2560

  เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูหรือหรือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางฯ
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดยะลา 1
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้ากระบี่
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
  - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธาานี
สกพ. 5502/ว 0636
24 มกราคม 2560
 


  เรื่อง การดำเนินการตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  สกพ. 5502/ว 10938
พฤศจิกายน 2559
  เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สกพ. 5502/ว 10650
27 ตุลาคม 2559
  เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สกพ. 5502/ว 10549
25 ตุลาคม 2559
  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ และแจ้งแผนการจัดทำงบการเงินรวมกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สกพ 5502/ว 10374
18 ตุลาคม 2559


   แนวปฏิบัติในการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (สำหรับกองทุนประเภท ก และกองทุนประเภท ข)  สกพ 5502/ว 10264
12 ตุลาคม 2559
  ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
    -  แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชน) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และ กรณีมีหนี้ผูกพัน
สกพ 5502/ว 7498
2 สิงหาคม 2559  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)
27 พฤษภาคม 2559
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559
 9 มีนาคม 2559
 

  เอกสารประกอบการประชุมเพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4 มีนาคม 2559 
  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข
สกพ 5502/ว2040
24 กุมภาพันธ์ 2559

  ผลการพิจารณาการขอกันเงินงบประมาณในการบริหารจัดการไว้เบิกเหลื่อมปี
ประจำปีงบประมาณ 2558

  - แบบฟอร์มรายละเอียดการขอกันเงินงบประมาณในการบริหารจัดการไว้เบิกเหลื่อมปี
    ในกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

   การกระจายอำนาจในการอนุมัติโครงการชุมชนที่มีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ
สกพ 5502/9779
14 ตุลาคม 2558

 

  แนวทางการส่งคืนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ เพื่อขอจัดสรรเป็นกรอบงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
สกพ 5502/ว8457
9 กันยายน 2558
  ขอความร่วมมือจัดทำสรุปโครงการชุมชนที่ขอยกเลิกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
   - แบบฟอร์มรายงานการยกเลิกโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สกพ 5502/ว7757
18 สิงหาคม 2558


  การขอความร่วมมือในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
   - แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
สกพ 5502/ว7295
3 สิงหาคม 2558แจ้งปิดรับการขอทบทวนโครงการชุมชนและการจัดส่งรายละเอียดโครงการชุมชนเพิ่มเติม ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข  สกพ 5502/ว6592
10 กรกฎาคม 2558

แนวทางการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) และ 97(5)
สกพ 5502/4543
27 พฤษภาคม 2558

แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประเภท ก และประเภท ข
สกพ 5502/ว4447
22 พฤษภาคม 2558

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และ ข
สกพ 5502/ว3285
10 เมษายน 2558
  แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
สกพ 5502/ว7227
28 สิงหาคม 2557
  แนวทางการดำเนินงานกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว6764
14 สิงหาคม 2557
  กรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สกพ 5502/ว6312
25 กรกฎาคม 2557
  แนวทางการดำเนินงานกรณีการยกเลิกโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ สกพ 5502/ว6069
17 กรกฎาคม 2557
  แนวทางปฏิบัติในการเสนอแผนงานประจำปีสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
สกพ 5502/ว5347
26 มิถุนายน 2557

ตอบชี้แจงการบริหารงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สกพ 5502/ว4625
9 มิถุนายน 2557

สรุปสาระสำคัญของร่างรายงานการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (ในช่วงเปลี่ยนผ่าน) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สกพ 5502/ว2883
11 เมษายน 2557


การดำเนินโครงการชุมชนเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ที่เสนอในแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สกพ 5502/ว2881
11 เมษายน 2557


การขยายกรอบระยะเวลาการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สกพ 5502/ว1070
13 กุมภาพันธ์ 2557


ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในต่างประเทศ สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ.2557
สกพ 5502/ว0838
30 มกราคม 2557


ประมาณการรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สกพ 5502/ว7802
4 พฤศจิกายน 2556


แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สกพ 5502/ว6342
18 กันยนายน 2556


การขอใช้ที่ราชพัสดุก่อสร้างอาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟ้ฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สกพ 5502/ว3504
23 พฤษภาคม 2556


แนวทางการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สกพ 5502/ว3383
17 พฤษภาคม 2556


แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
สกพ 5502/ว3265
10 พฤษภาคม 2556


แนวทางการกำหนดพื้นที่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แตกต่างจากพื้นที่ประกาศ
สกพ 5502/ว3198
8 พฤษภาคม 2556


คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 สกพ 5502/ว1778
21 มีนาคม 2556


มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สกพ 5502/ว0724
1 กุมภาพันธ์ 2556


ประมาณการรายได้ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สกพ 5502/ว0162
8 มกราคม 2556


เป้าหมายในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 สกพ 5502/ว5877
19 ธันวาคม 2555


รายงานข้อสังเกตคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) และข้อสังเกต กกพ. และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และ ข สกพ 5502/ว5513
30 พฤศจิกายน 2555


แจ้งผลการพิจารณาการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)
สกพ 5502/ว5053
7 พฤศจิกายน 2555


การจัดทำแผนงานประจำปีและการดำเนินงานโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี งบประมาณ 2555 สกพ 5502/ว0233
30 กรกฎาคม 2555


การจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2555 สกพ 5502/ว3173
25 กรกฎาคม 2555

  การกำหนดรหัสพยัญชนะ เลขประจำส่วนงาน กำหนดรหัสครุภัณฑ์ และกำหนดแบบบันทึกข้อความและหนังสือ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สกพ 5510/0181
31 พฤษภาคม 2555 

การมอบอำนาจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ของประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
สกพ 5502/ว2083
14 พฤษภาคม 2555


ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
สกพ 5502/0579
8 กุมภาพันธ์ 2555คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ที่ เรื่อง ที่/วันที่ ดาวน์โหลด
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่  1 / 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาอนุมัติโครงการชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของภาครัฐ ภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 มีนาคม 2563
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
สกพ 5502/ว8407
29 มิถุนายน 2561

  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2560 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
กพ 5502/ว7780
17 กรกฎาคม 2560

  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2559 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553  1 กรกฎาคม 2559

คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1/2559 เรื่อง การมอบอำนาจของรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553  9 มีนาคม 2559
  คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2558 เรื่อง ยกเว้นผลการศึกษา ประเมิน หรือวิจัยผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ข ตามข้อ 35(3) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2553
2/2558
30 กันยายน 2558

 คู่มือการใช้งานระบบ Microsoft Dynamics AX ของฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต (แบ่งเป็น 6 ไฟล์)


 เอกสารแจ้งจากหน่วยงานภายนอก
ที่ เรื่อง ที่/วันที่ ดาวน์โหลด
  เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมพลอดุลยเดช  พน 0201/1179
3 พฤษภาคม 2560
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 [เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ (เพิ่มเติม)] นร 0505/ว 120
  9 มีนาคม 2560
  เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นร 0505/ว 357
21 ตุลาคม 2559
  เรื่อง การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นร 0505/ว 348
20 ตุลาคม 2559
  เรื่อง ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย
นร 0101/ว 1816
15 ตุลาคม 2559 
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ
นร 0101/ว 1814
14 ตุลาคม 2559
  เรื่อง งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นร 0503/ว 329
13 ตุลาคม 2559 
  แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
 มท 0809.3/ว 1561
11 สิงหาคม 2559

  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)
รง 0209.7/ว838
1 กรกฎาคม 2559

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
19 พฤษภาคม 2559
  การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558
มท 0622/ว 05354
31 มีนาคม 2559

  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
นร 0719.1/ว 47
  28 มกราคม 2559

  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
นร 0719.1/ว 45
  26 มกราคม 2559 

  การจ้างบุคลากรของทุนหมุนเวียน
 กค0427/ว 30
19 มกราคม 2559

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
นร 0719.1/ว 101
2 กันยายน 2558
  การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย
นร 0505/ว 237
24 กรกฎาคม 2558 

  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ นร. 0505/ว 146
10 มิถุนายน 2558
  อัตราราคางานต่อหน่วย
นร 0719.1/ว 53
18 มีนาคม 2558
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
นร 0719.1/ว 52
18 มีนาคม 2558
  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
นร 0719.1/ว 51
17 มีนาคม 2558

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ นร 0506/ว 54
5 มีนาคม 2558
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
26 มิถุนายน 2557
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
26 มิถุนายน 2557
  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556
มท 0617/ว 9229
25 กรกฏาคม 2556

  การปรังปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธิการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กค 0406.3/ว 35
26 มีนาคม 2556 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
31 มกราคม 2556  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554
 11 กันยายน 2554

   คู่มือการใช้งานระบบ Microsoft Dynamics AX ของฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต (แบ่งเป็น 6 ไฟล์) 30 มกราคม 2563 

   คู่มือการใช้งานระบบ Microsoft Dynamics AX ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ (แบ่งเป็น 5 ไฟล์)
20 กุมภาพันธ์ 2563 
 คู่มือการใช้งานระบบ Microsoft Dynamics AX ของฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต (แบ่งเป็น 6 ไฟล์)
 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) 
- หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)
- คู่มือการใช้ระบบงาน Microsoft Dynamics AX (กระบวนการจองงบประมาณ)
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี