หน้าแรก การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
 
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      กกพ. ได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดการบริหาร การจัดเก็บเงินจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า และการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และภายใต้กรอบนโยบายของ กพช. โดยระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา ทั้งนี้ สามารถสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน ได้ดังนี้

1. การชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือเพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

ตารางที่ 1 แสดงการชดเชยและอุดหนุนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส หรือ เพื่อมีการให้บริการไฟฟ้าอย่างทั่วถึง ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558


2. การจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนา หรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

ตารางที่ 2 แสดงการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ตามแผนงานประจำปี พ.ศ. 2555 - 2560

ผลการอนุมัติแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และ ข

ปีงบประมาณ แผนงานประจำปี ที่ กกพ. อนุมัติ
 จำนวนกองทุน จำนวนโครงการ
บริหารจัดการ
(ล้านบาท)
โครงการชุมชน
(ล้านบาท)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(ล้านบาท)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
37
4,524
141.45 1,539.55 1,680.99
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
50
5,366
202.31 1,402.39 1,604.70
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
52
6,398
248.77 1,806.63 2,055.40
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 55 6,109 192.70 2,083.99 2,276.69
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
67 4,691 235.46 2,670.74 2,906.20
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
67 5,548 236.29
1,982.69 2,218.98
 รวม  34,436 1,259.87
11,485.99
12,745.86
* ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560


ผลการอนุมัติแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค
ปีงบประมาณ
จำนวน
 กองทุน โครงการ
งบประมาณ
(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
95
232 42.95
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
221
 417 82
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
21
 45 4.63
รวม

694 129.58
* ข้อมูลรวบรวม ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี