หน้าแรก คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน)
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (ในฐานะทุนหมุนเวียน)
 
คุณนฤภัทร อมรโฆษิต
(เลขาธิการสำนักงาน กกพ.)
  ประธานอนุกรรมการ

คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล
(รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ.)
รองประธานอนุกรรมการ

คุณอติลักษณ์ อรรถาพิช
(รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ.)
อนุกรรมการคุณประเทศ ศรีชมพู
(ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ.)
อนุกรรมการ


(ผู้แทนสำนักงบประมาณ)
อนุกรรมการ
(ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
อนุกรรมการ


(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
อนุกรรมการคุณปนัดดา ดาราฉาย
(ผู้อำนวยการส่วนบัญชี การเงิน และงบประมาณ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานองค์กร)
อนุกรรมการ

คุณพรเทพ โชตินุชิต
(ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร)
อนุกรรมการคุณชมัยพร วิเศษมงคล
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคุณปิยวรรณ สุขใส
(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
อนุกรรมการและเลขานุการ

(พนักงานฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


อำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ

1. พิจารณานำยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดไปสู่การปฏิบัติ
2. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคล ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. กำกับดูแล และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
5. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาหรือกระทำการใด ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมอบหมาย


หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี