หน้าแรก คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
 
ที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 83/2561 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ถึงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2561 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 94/2556 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 77/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุของสำนักงานประจำเขตประจำปีงบประมาณ 2556 สำหรับพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(6)
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 76/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 สำหรับพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(6)
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 38/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการแก้ไขระเบียบ และประกาศว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 96/2555 เรื่อง มอบอำนาจพนักงานปฏิบัติการแทนเลขาธิการ
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 17/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศของประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
  
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 59/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหาผลประโยชน์ของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 49/2554 เรื่อง การปฏิบัติงานในการสรรหาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
  
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี