หน้าแรก ประกาศ สำนักงาน กกพ.
ประกาศ สำนักงาน กกพ.
 
ที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2561
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แบบมาตรฐานของสัญญาและบันทึกข้อตกลงขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4) และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) 
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การใช้มาตรการบังคับปกครองและการดำเนินคดีอาญากับผู้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ไม่รายงานข้อมูลและนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กรอบการสนับสนุนและรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี 2560

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ขยายระยะเวลาการกำหนดกรอบการสนับสนุนและประกาศรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4))

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ผลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบที่ 1 
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปี ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ก และประเภท ข ในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2559

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการกลั่นกรองแผนงานประจำปีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3)

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้า ประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. 2557

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการดำเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประเภท ค


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การออกจากตำแหน่งในวาระเริ่มแรกของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในส่วนของภาคประชาชนโดยวิธีจับสลาก พ.ศ. 2557
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และด้านพัสดุ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ. 2555

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2555
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนงานประจำปี เพื่อรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2555

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาผู้แทนหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2555
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนงานประจำปี เพื่อรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2555
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี