หน้าแรก คำสั่ง กกพ.
คำสั่ง กกพ.
 
ที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 13 /2562 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า ปี 2562
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 83 /2561 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2561
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 2 /2561 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ปี 2561
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 119 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2559-2560
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 107 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2558


คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 10 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 9 /2558 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2558

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 23/2557 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2557

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 65/2556 เรื่อง มอบอำนาจการรับเงิน และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 21/2556 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2556

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 177/2555 เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 102/2555 เรื่อง การนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นภาคเอกชนสำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 101/2555 เรื่อง การนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 29/2555 เรื่อง การนำส่งเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับการชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าปี 2555

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 17/2555 เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศของประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 78/2554 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชน สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 76/2554 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (1) สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าสำหรับปี 2554

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 69/2554 เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้า 

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตเพิ่มเติม

คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 5/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต

แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์และการเงิน
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี