หน้าแรก บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 
นางปิยวรรณ สุขใส
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

   

 นายกฤษฎา สงวนทรัพย์ทวี 

เจ้าหน้าที่วิชาการ 
 โทร. 02-207-3599 ต่อ 313 

นางสาวอัชรา ผานนุ่ม นางสาวกวิตา เฮงมีชัย
พนักงานช่วยอำนวยการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 304

พนักงานช่วยอำนวยการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 309
นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก นายสมชาย แซ่ลิ้ม
 ผู้ชำนาญการพิเศษ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 323
เจ้าหน้าที่วิชาการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 321

 

  นายสาธิต รุ่งพุทธิกุล

 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
โทร. 02-207-3599 ต่อ 311 


   
นางสาวชฎารัตน์ สุนทรเกตุ   
ผู้ชำนาญการพิเศษ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 345 
 

   
 นายสรา สุวรรณรัตน์  
ผู้ชำนาญการพิเศษ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 349
 
 

น.ส. มัชฌิมา สิริโยธิน นางทัศน์พัชร์พร ปะวะศรี
ผู้ชำนาญการพิเศษ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 351

เจ้าหน้าที่วิชาการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 328


น.ส. ภัทราภรณ์ อรุณวรรณ
น.ส. สุพัตรา อนุสรณ์ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่วิชาการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 329
 เจ้าหน้าที่วิชาการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 331น.ส. ทัดมณี โอฬารรักษ์
นายสมศักดิ์ ประตูดาน
 เจ้าหน้าที่วิชาการ 
โทร. 02-207-3599 ต่อ 302
เจ้าหน้าที่วิชาการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 337
    
 นายธนัตถ์ธรรศ จันทรารัชชานนท์  น.ส. นันทวรรณ หาญณรงค์
เจ้าหน้าที่วิชาการ
โทร. 02-207-3599 ต่อ 332 
 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
โทร. 02-207-3599 ต่อ 312
 

น.ส. พัชรี ปะทะโก  

พนักงานช่วยอำนวยการ
 โทร. 02-207-3599 ต่อ 340 


น.ส. ทัดมณี โอฬารรักษ์
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี