หน้าแรก กองทุนมาตรา 97(5)
กองทุนมาตรา 97(5)
 
    คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 รับทราบมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2554 - 2558 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (Click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)


1. ความเป็นมา
      1.1 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดย กพช. ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) วันที่ 9 มีนาคม 2552 เห็นชอบข้อเสนอนโยบายการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) ใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และ (2) วันที่ 27 เมษายน 2554 เห็นชอบเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) จากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ในอัตราไม่เกิน 0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่าย ตามลำดับ
      1.2 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
          1.2.1 ประกาศ กกพ. เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557 กำหนดให้นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ในอัตรา 0.002 บาทต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า (0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเริ่มรายงานการนำส่งเงินตั้งแต่การจำหน่ายไฟฟ้าในรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2558 และนำส่งเงินเข้ากองทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 2.2.1)
          1.2.2 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2559 (ระเบียบ ตามมาตรา 97(5)) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ 2.2.2)

2. ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5)
          สำนักงาน กกพ. ขอสรุปภาพรวมของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) เสนอคณะอนุกรรมการฯ ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น รายละเอียด
ผู้นำส่งเงินเข้ากองทุน ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
อัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน 0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า กรณีการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 0.2 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายในรอบเดือน ที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ประมาณการเงินนำส่งเข้ากองทุน 350-400 ล้านบาทต่อปี
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุน
จำแนกเป็น 6 แผนงาน ดังนี้
 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เป็นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านไฟฟ้า การพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าการประกอบกิจการไฟฟ้า การกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ชุดความรู้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านไฟฟ้า รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ทางด้านไฟฟ้า
 2. แผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านไฟฟ้า ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกแก่ประประชาชนทุกกลุ่มในด้านไฟฟ้า อาทิ การผลิตไฟฟ้าแบบต่างๆ การเลือกเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และสถิติข้อมูลไฟฟ้าในด้านต่างๆ รวมทั้ง การสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมรณรงค์สาธิตที่เกี่ยวข้องกับด้านไฟฟ้า หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 3. แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านไฟฟ้า เป็นการสร้างความเชื่อมโยง และพัฒนาฐานข้อมูล/ระบบโครงข่ายข้อมูลบูรณาการเป็นองค์รวมพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน ทั้งในด้านการผลิตและใช้ไฟฟ้าตลอดจนพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้า โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับทราบปัญหา และชี้แจงทำความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนผ่านช่องทางระบบสื่อสารที่พัฒนาขึ้น
 4. แผนงานสนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า เป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ตามความจำเป็นเร่งด่วน/เฉพาะหน้า โดยสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด (Crisis Management) ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ตามความเหมาะสมของการดำเนินการและประสิทธิผลที่ต้องการ
 5. แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกี่ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารจัดการทั่วไปของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามกิจการมาตรา 97(5)
 6. แผนงานอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 93 หรือมาตรา 97(5) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ
กรอบงบประมาณจำแนกตามแผนงาน
ประเภทแผนงานที่ขอรับการจัดสรร มติ กกพ. 5 ส.ค. 58
1. เสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ให้แก่ประชาชน ไม่เกิน 30%
2. ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ไม่เกิน 30%
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านไฟฟ้า ไม่เกิน 15%
4. สนับสนุนสร้างความมั่นคง และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม่ปกติด้านไฟฟ้า ไม่เกิน 10%
5. การบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15%
6. อื่นๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 93 หรือมาตรา 97(4) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ -
รวม 100%

การจัดสรรเงิน สำนักงาน กกพ. ประกาศกำหนดกรอบจำนวนเงินที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุนต่อสาธารณะ และรูปแบบของการจัดสรรเงินกองทุน เป็นคราวๆ ไป โดยประกาศเปิดรับโครงการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
รูปแบบของการจัดสรรเงิน จำแนกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
 1. เงินให้เปล่าเต็มจำนวน
 2. เงินให้เปล่าบางส่วน
 3. เงินสนับสนุนผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสำนักงาน กกพ.
 4. เงินสนับสนุนในรูปแบบอื่นตามที่ กกพ. กำหนด
ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงิน จำแนกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
 1. หน่วยงานของรัฐ
 2. สถาบันการศึกษา
 3. สหกรณ์
 4. องค์กรไม่แสวงหากำไร
 5. หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน
 6. อื่น ๆ ตามที่ กกพ. กำหนด
    ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จะต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย

หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี