หน้าแรก กองทุนมาตรา 97(4)
กองทุนมาตรา 97(4)
 
   กองทุนพัฒาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)

1. ความเป็นมา
      1.1 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 กำหนดวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดย กพช. ได้มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ (1) วันที่ 9 มีนาคม 2552 เห็นชอบข้อเสนอนโยบายการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ (2) วันที่ 27 เมษายน 2554 เห็นชอบเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) จากผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า ในอัตรา 0.5 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่าย
    1.2 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ดังนี้
       1.2.1 ประกาศ กกพ. เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557 กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ในอัตรา 0.005 บาทต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ ในรอบเดือนที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า (0.5 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเริ่มรายงานการนำส่งเงินตั้งแต่การจำหน่ายไฟฟ้าในรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนมกราคม 2558 และนำส่งเงินเข้ากองทุนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา
         1.2.2 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2559 (ระเบียบ ตามมาตรา 97(4)) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
   1.3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ดังนี้
        1.3.1 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
        1.3.2 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (ขยายระยะเวลาการกำหนดกรอบการสนับสนุนและประกาศรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
        1.3.3 ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง กรอบการสนับสนุนและรูปแบบการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี 2560 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

2. สรุปภาพรวมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)
 
ประเด็น รายละเอียด
ผู้นำส่งเงินเข้ากองทุน ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า
อัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน 0.005 บาทต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ (0.5 สตางค์ต่อหน่วยจำหน่ายสุทธิ)
ประมาณการเงินนำส่งเข้ากองทุน 850 – 1,000 ล้านบาทต่อปี
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ประเภทแผนงานที่มีสิทธิขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุน
จำแนกเป็น 5 แผนงาน ดังนี้
 1. แผนงานส่งเสริมและสาธิต การใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า
 2. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
 3. แผนงานศึกษาและวิจัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
 4. แผนงานการบริหารจัดการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 5. แผนงานอื่นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 93 หรือมาตรา 97(4) ตามที่ กกพ. เห็นชอบ
กรอบการจัดสรรเงิน
ประเภทแผนงาน วงเงินจัดสรร (ร้อยละของงบประมาณ)
แผนงานที่ 1 ไม่เกิน 30%
แผนงานที่ 2
ไม่เกิน 30%
แผนงานที่ 3 ไม่เกิน 25%
แผนงานที่ 4 ไม่เกิน 15%
แผนงานที่ 5 -
รวม 100%

หมายเหตุ : ตามมติ กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 33/2559 (ครั้งที่ 413) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

รูปแบบของการจัดสรรเงิน
 1. เงินให้เปล่าเต็มจำนวน
 2. เงินให้เปล่าบางส่วน
 3. เงินสนับสนุนผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับสำนักงาน กกพ.
 4. เงินสนับสนุนในรูปแบบอื่นตามที่ กกพ. กำหนด
ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงิน

ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุน จะต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลจะต้องมีสัญชาติไทย ได้แก่
1. หน่วยงานของรัฐ
2. สถาบันการศึกษา
3. สหกรณ์
4. องค์กรไม่แสวงหากำไร
5. ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน
6. อื่นๆ ตามที่ กกพ. กำหนด


3. การเปิดรับข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
    3.1    ระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ. 2560
    3.2    กรอบการสนับสนุน
ประเภทแผนงาน  กรอบจำนวนเงิน  ลักษณะโครงการ ตัวอย่างโครงการ
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและสาธิต การใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า  ไม่เกิน 195 ล้านบาท โครงการที่มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

1. โครงการส่งเสริมสาธิตเพื่อศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก (Pilot Plant)
2. โครงการพัฒนาระบบสะสมพลังงานสำหรับพลังงานหมุนเวียน (Energy Storage)
3. โครงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานคุณสมบัติเชื้อเพลิงหรืออุปกรณ์สำหรับพลังงานหมุนเวียน เช่น การทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ในส่วนภูมิภาค การทดสอบคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นต้น
4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและระบบสายส่งที่มีในปัจจุบัน
5. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมขนาดเล็ก (Micro Wind) ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่
6. โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบชีวมวล เช่น การลดความชื้น และเทคโนโลยีอบแห้งเชื้อเพลิง เป็นต้น
7. โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซชีวภาพที่มีในปัจจุบัน
8. โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
9. โครงการพัฒนาระบบผลิตและระบบไฟฟ้าระดับชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
10.โครงการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
11.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
แผนงานที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  ไม่เกิน 195 ล้านบาท
แผนงานที่ 3 ศึกษาและวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  ไม่เกิน 162.50 ล้านบาท โครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ และสามารถนำไปต่อยอดในการปฏิบัติได้จริง
1. โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนที่ระบบไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (off grid)
2. โครงการศึกษาและวิจัยด้านนโยบายในการปรับปรุงเพื่อลดข้อจำกัดของระบบสายส่งหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า การบริหารจัดการในการประกอบกิจการไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐ
3. โครงการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

   3.3    รูปแบบการจัดสรรเงินกองทุน
    3.3.1 เงินให้เปล่าเต็มจำนวน สำหรับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหากำไร
    3.3.2 เงินให้เปล่าบางส่วน สำหรับผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ โดยกำหนดสัดส่วนการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณในการดำเนินโครงการ


หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี