หน้าแรก การอุดหนุนผู้ด้อยโอกาส
การอุดหนุนผู้ด้อยโอกาส
 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 เห็นชอบแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีนโยบายการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน โดยให้ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า เพื่อให้การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นมาตรการถาวร (Click เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมติ กพช.)

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 (ครั้งที่ 136) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟของประเทศไทยสำหรับปี 2554-2558 โดยเห็นชอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส ตามมาตรา 97(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าฟรี โดยกระจายภาระให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงให้พิจารณาผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนร่วมรับภาระด้วย ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร (Click เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมติ กพช.)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 26/2554 (ครั้งที่ 135) เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2554-2558 โดยให้กระจายภาระค่าไฟฟ้าจากการอุดหนุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย (ประเภท 1.1 สำหรับการไฟฟ้านครหลวง และประเภท 1.1.1 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้าตรงของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ยกเว้นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก และประเภทสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยให้ประกาศใช้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกรกฏาคม 2554 เป็นระยะเวลา 2 ปี และให้มีการทบทวนในปี 2556 เพื่อประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป โดยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 28/2554 (ครั้งที่ 137) เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตรานำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เพื่ออุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้ด้อยโอกาสในอัตรา 0.12 บาทต่อหน่วย โดยอัตราดังกล่าวได้รวมอยู่ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2554

ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้านำส่งเงินเข้ากองทุน โดยเงินที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายตามมาตรา 97(1) ให้หักจากอัตราค่าบริการ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ได้มีคำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งและเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐสำหรับการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส (Link ไปยังคำสั่ง กกพ.)  โดยกำหนดให้ กฟผ. กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามยอดเงินนำส่งที่ได้รับแจ้งจาก สกพ. และให้นำส่งภายใน 12.00 น. ของวันทำการก่อนวันสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 53 ราย เกี่ยวกับการนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าทุกรายเก็บเงินเพื่ออุดหนุนค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าด้อยโอกาสในอัตรา 0.12 บาท ต่อหน่วย จากผู้ใช้ไฟฟ้าที่ต้องรับภาระตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 และ นำส่งเงินดังกล่าวให้กับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้จ่ายตามมาตรา 97(1) โดยให้ดำเนินการตั้งแต่รบอบการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเดือนกรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป

รายชื่อผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า  ที่ต้องนำส่งเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(1) (Link ไปยังตัวอย่างหนังสือแจ้ง)
หน้าแรก
เกี่ยวกับกองทุน
 • แนะนำกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - ความเป็นมา
      - แนวทางในการบริหารกองทุน
      - การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - ข้อมูลด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ
      - การดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
      - โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
      - คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
      - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
      - ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
      - การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
      - ผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •     - พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ.
      - ประกาศ กกพ.
      - คำวินิจฉัย ประธาน กกพ.
      - คำสั่ง กกพ.
      - คำสั่ง กกพ. (แต่งตั้งอนุกรรมการ)
      - คำสั่ง อกก.
      - คำสั่งคณะอนุกรรมการประเมินฯ
      - ประกาศ สำนักงาน กกพ.
      - คำสั่ง สำนักงาน กกพ.
      - รวมระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • การกำกับดูแลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 •     - หน้าที่ความรับผิดชอบ
      - บุคลากรฝ่ายกองทุนฯ
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ติดต่อกองทุนพื้นที่
 • คลังความรู้
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนมาตรา 97(1)
 •     - การชดเชยรายได้
      - การอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ด้อยโอกาส
 • กองทุนมาตรา 97(2)
 • กองทุนมาตรา 97(3)
 •     - ข้อมูลกองทุนในพื้นที่
 • กองทุนมาตรา 97(4)
 • กองทุนมาตรา 97(5)
 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • หนังสือพิมพ์
 •     - หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
      - หนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
 • โปสเตอร์ & Roll Up
 • แผ่นพับ
 • ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์
 • สื่อวิทยุ
 • วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • การนำส่งเงินสำหรับผู้ประกอบการ
 • กองทุน มาตรา 97(3)
 •     - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2560
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2561
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2562
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2563
      - แนวปฏิบัติในการเสนอแผนงานฯ 2564
      - เอกสารการดำเนินงาน กองทุน ก และ ข
      - เอกสารการดำเนินงานกองทุน ค
      - เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
      - เอกสารเผยแพร่
      - เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
      - ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่
 • กองทุน มาตรา 97(4)
 • กองทุน มาตรา 97(5)
 • โลโก้กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอวอร์ด 2559
 • ซักซ้อมความเข้าใจ
 • คำถามที่ถามบ่อย
 • พื้นที่กองทุน สรรหา คพรฟ. คพรต.
 • เกี่ยวกับการเงิน
 • เกี่ยวกับบัญชี
 • เกี่ยวกับพัสดุ
 • เกี่ยวกับงบประมาณ
 • เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกองทุนฯ
 • เกี่ยวกับการเสนอแผนงานประจำปี